Hackathon CodePlay 2019

Dzień dobry, tutaj Twój Bank. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc?

Lokalizacja
Kraków
Pula nagród
Inkubacja + 30.000 PLN
Kiedy
19 października 2019
Obecny status
odliczanie

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU CODEPLAY 2019 by ASSECO

1 [postanowienia wstępne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu pod nazwą – Codeplay by Asseco (dalej w treści jako „Konkurs”), którego organizatorem jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000033391, NIP 522-000-37-82; (dalej w treści jako ,,Organizator”).
 2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs odbywa się w terminie 19-10-2019 r. w Starej Zajezdni w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 12.
 4. Nie jest możliwy zdalny udział w Konkursie.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest możliwe tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu warunków niniejszego Regulaminu.

2 [warunki uczestnictwa w konkursie]

 1. Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych, które w chwili zgłoszenia udziału w Konkursie spełniają następujące warunki:
  a) ukończyły 18 rok życia,
  b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  d) zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział pracownicy lub współpracownicy (osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych) Organizatora oraz spółek kapitałowo powiązanych z Organizatorem z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora bezpośrednio zaangażowanych w prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

3 [zasady konkursu]

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej codeplay.asseco.com/.
 2. W trakcie trwania Konkursu uczestnicy będą pracować w zespołach (dalej “Zespół”), składających się minimalnie z 2 osób i maksymalnie z 5 osób.
 3. Każdy Uczestnik Konkursu może być członkiem tylko jednego Zespołu.
 4. Każdy z członków Zespołu jest traktowany jak Uczestnik Konkursu (dalej „Uczestnik Konkursu”). Jeśli osoba zgłaszająca się do udziału w Konkursie ma już swój Zespół, to każdy jego członek musi wysłać zgłoszenie indywidualnie, zaznaczając na formularzu aplikacyjnym nazwę Zespołu, do którego należy. Nazwy Zespołów ustalane są przez Uczestników, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji i ewentualnej zmiany nazw Zespołów.
 5. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Konkursie wybrane osoby lub Zespoły zostaną poinformowane drogą e-mailową.
 6. Osoby aplikujące indywidualnie będą mogły dołączyć do istniejących Zespołów lub stworzyć nowe Zespoły po otrzymaniu potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do Konkursu. Najpóźniej do godziny 23:59 w dniu 16-10-2019 r. Uczestnicy Konkursu, którzy otrzymali potwierdzenie od Organizatora, zobowiązani są poinformować Organizatora o fakcie utworzenia nowego Zespołu/dołączenia do Zespołu ze wskazaniem nazwy Zespołu. W przypadku nieprzekazania informacji w zaznaczonym terminie, Uczestnik zostanie przypisany do Zespołu przez Organizatora. Ostateczny skład zespołów zostanie przedstawiony 17-10-2019 r. Dodatkowo do 18-10-2019 r. Organizator prześle drogą mailową do Uczestników Zespołu informację o nazwie i składzie zespołu, do którego są przypisani.
 7. Jeśli w skład Zespołu wchodzi przynajmniej jedna osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora (z wyłączeniem pracowników i współpracowników związanych z organizacją Konkursu) to wtedy Zespół ten konkuruje o osobną pulę nagród, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby przyjmowanych Zgłoszeń do Konkursu.
 9. W trakcie trwania Konkursu, Zespół pracuje nad pojedynczą Pracą Konkursową.
 10. Nagrody określone w Regulaminie otrzymają Uczestnicy Konkursu, którzy zgodnie z Regulaminem, warunkami i harmonogramem Konkursu zaprezentują najlepsze w ocenie Jury prace konkursowe, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 4 ust. 2 Regulaminu.
 11. Prace konkursowe powinny dotyczyć tematu przewodniego Konkursu – ” Dzień dobry, tutaj Twój Bank. Jak mogę Ci dzisiaj pomóc?”, czyli rozwiązań nowoczesnej bankowości elektronicznej.
 12. Konkurs trwa 12 godzin („Czas trwania Konkursu”). Rozpoczęcie Konkursu następuje o godz. 9:30, zakończenie o godz. 20:30.
 13. Uczestnicy biorący udział w Konkursie mają za zadanie pracując w Zespołach stworzyć rozwiązanie („Praca Konkursowa”) w Czasie trwania Konkursu. Praca Konkursowa obejmuje zarówno warstwę programistyczną (program komputerowy), jak i elementy graficzne, interfejs oraz wszelkie inne elementy stworzone w czasie Konkursu, w tym także dokumentację techniczną. Dopuszczalne jest wcześniejszy przygotowanie fragmentów kodu i korzystanie z nich w trakcie trwania Konkursu.
 14. W okresie przygotowania do Konkursu Organizator umożliwi Uczestnikom Konkursu udział w warsztatach z Mentorami w celu jak najlepszego poznania tematyki Konkursu oraz specyfiki rozwiązań oczekiwanych przez Organizatora w ramach Prac Konkursowych.
 15. Uczestnicy Konkursu do przygotowania Pracy Konkursowej mogą wykorzystywać ogólnodostępne biblioteki programistyczne, oraz usługi bankowe, zwane dalej API, udostępnione i udokumentowane przez Organizatora. API będzie udostępnione przed Konkursem, w okresie przygotowania się Uczestników do Konkursu. O terminie udostępnienia API Uczestnicy dowiedzą się od Organizatora drogą mailową.
 16. Jeśli dany Uczestnik przystępując do Konkursu, posiada już częściowo rozwinięty projekt to wtedy powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi i zaznaczyć w jaki sposób planuje rozbudować go w trakcie trwania Konkursu.
 17. W Czasie trwania Konkursu, Organizator zapewnia miejsce do pracy z dostępem do sieci internetowej wraz z dostępem do usług API Organizatora oraz przestrzenią w chmurze przeznaczoną do przygotowania i uruchomienia Pracy Konkursowej. Uczestnikom Konkursu w Czasie trwania Konkursu zostaną również zapewnione posiłki i napoje.
 18. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu Uczestników Konkursu.
 19. Podczas Konkursu dla Uczestników Konkursu dostępni będą Mentorzy – tj. przedstawiciele merytorycznych obszarów Organizatora, którzy będą wspierać Uczestników Konkursu oraz udzielać porad i odpowiedzi na pytania dotyczące procesu tworzenia Pracy Konkursowej. Mentorzy będą dostępni w datach wskazanych w Harmonogramie, w przedziałach czasowych wskazanych przez Organizatora oraz w Czasie trwania Konkursu.
 20. Uczestnicy Konkursu będą prezentować swoje Prace Konkursowe przed Jury. Czas prezentacji jednej Pracy Konkursowej nie może przekroczyć 3 min.
 21. Z zastrzeżeniem ust. 17 powyżej, Uczestnicy Konkursu zobowiązani są zapewnić sobie wszelki sprzęt, urządzenia lub oprogramowanie niezbędne do wykonania Pracy Konkursowej.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy cały kod Pracy Konkursowej z wyłączeniem gotowych, powszechnie dostępnych i legalnych bibliotek został stworzony przez Uczestnika Konkursu lub Zespół w ramach Konkursu.
 23. W przypadku ustalenia naruszenia przez Uczestnika Konkursu lub Zespołu postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Organizatorowi przysługiwać będzie prawo dyskwalifikacji danego Uczestnika lub Zespołu z udziału w Konkursie. Weryfikacja postępowania Uczestników Konkursu przez Organizatora odbywać się może nie tylko w Czasie trwania Konkursu, ale też w czasie przygotowań do Konkursu oraz w czasie trwania głosowania publiczności, o ile to zachowanie Uczestników Konkursu jest związane z samym Konkursem.
 24. Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:

1. Ogłoszenie tematyki Konkursu – do 1 sierpnia 2019 r.
2. Rejestracja Uczestników – od 1 sierpnia 2019 r. do 14 października 2019 r.
3. Pierwszy warsztat z Mentorami – 24 września 2019 r.
4. Drugi warsztat z Mentorami – 8 października 2019 r.
5. Konkurs (Hackathon) i ogłoszenie Zwycięzców, Przywitanie Uczestników, Konkurs, Praca w Zespołach, Prezentacja Prac Konkursowych przed Jury, Obrady Jury / czas wolny, Ogłoszenie Zwycięzców, Networking – 19 października 2019 r.
6. Ogłoszenie Zwycięzców – 19 października 2019 r.

4 [nagrody]

 1.  Prace konkursowe oceniane będą przez Jury nominowane przez Organizatora.
 2. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: – innowacyjność i atrakcyjność rozwiązania, – potencjał rozwojowy i biznesowy rozwiązania, będącego przedmiotem Pracy Konkursowej, – adekwatność do tematyki Konkursu, – użyteczność i estetyka, – formuła i sposób prezentacji.
 3. Główną Nagrodą w Konkursie jest możliwość udziału w programie inkubacji prowadzonym przez Organizatora w ramach Asseco Innovation Hub. Celem programu inkubacji jest rozwinięcie we współpracy z Organizatorem Pracy Konkursowej Uczestnika Konkursu do postaci produktu lub usługi. Główna nagroda będzie przyznana przez Organizatora autorom 3 najwyżej ocenionych Prac Konkursowych. Organizator zastrzega sobie prawo zaproszenia do programu inkubacji większej liczby Uczestników Konkursu.
 4. Organizator przyzna dodatkowo następujące nagrody pieniężne Uczestnikom Konkursu będącym autorami 3 najwyżej ocenionych Prac Konkursowych, odpowiednio za zajęcie: a) 1. miejsca o wartości 15 000 zł dla Zespołu, b) 2. miejsca o wartości 10 000 zł dla Zespołu, c) 3. miejsca o wartości 5 000 zł dla Zespołu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród dla Uczestników Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w przypadku gdy uzna, że żadna z prac konkursowych nie spełnia, bądź nie spełnia w dostatecznym stopniu kryteriów oceny opisanych w punkcie 2 niniejszego paragrafu.
 7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 8. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi 19 października 2019 r.
 9. Autorzy zwycięskich Prac Konkursowych zobowiązują się do dostarczenia Organizatorowi kompletnych i poprawnych danych dot. rachunku bankowego oraz danych osobowych umożliwiających rozliczenie podatkowe nagrody w terminie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców (tj. do dnia 2 listopada 2019 r.). Wypłata każdej nagrody nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania od zwycięzcy kompletnych i poprawnych danych. W przypadku niedostarczenia wyżej wymienionych informacji w przeciągu 14 dni, licząc od daty ogłoszenia Zwycięzców Konkursu (tj. od 2 listopada 2019 r.), Organizator rezerwuje sobie prawo do anulowania nagrody lub przyznania jej innemu Zespołowi.
 10. Do każdej z Nagród zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej równowartości 10% należnego podatku dochodowego od łącznej wartości Nagrody oraz dodatkowej nagrody pieniężnej. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie przeznaczona na pokrycie należnego 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, ustalonego od łącznej wartości Nagrody i dodatkowej nagrody pieniężnej. Od łącznej wartości nagród, Organizator jako płatnik potrąci 10% zryczałtowany podatek dochodowy i pobrany podatek przekaże na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.

5. [prawa własności intelektualnej do pracy konkursowej]

 1. Właścicielami wszelkich praw własności intelektualnej do prac i utworów stworzonych podczas Konkursu pozostają Uczestnicy Konkursu.
 2. Zespół oświadcza, że Praca Konkursowa jest jego autorstwa i nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Uczestnik Konkursu oświadcza także, iż przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora a dotyczących Pracy Konkursowej, w tym roszczeń powstałych w związku z realizacją przez Uczestnika Konkursu działalności gospodarczej lub zawodowej w oparciu o Pracę Konkursową, z wykorzystaniem/użyciem tej Pracy Konkursowej.
 3. Uczestnik Konkursu poprzez uczestnictwo w Konkursie udziela Organizatorom zgody na utrwalanie jego wizerunku na materiałach foto i video w celach promocyjnych przez nieokreślony okres czasu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia.
 4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorom zgody na wykorzystanie wszelkich fotografii, nagrań wideo, ukazujących Prace Konkursowe, które zostały stworzone w trakcie trwania Konkursu dla celów wewnętrznych oraz promocyjnych Organizatora.

[przetwarzanie danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), uzyskiwanych w trakcie rejestracji udziału w Konkursie oraz w trakcie Konkursu jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu udostępnione są podmiotom wspomagającym Organizatora w organizacji Konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu rejestracji udziału w Konkursie, przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagród zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody Uczestnika Konkursu przy rejestracji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, nie mniej jest niezbędne do wzięcia udziału w konkursie ze względu na jego rodzaj i sposób przeprowadzenia.
 6. Organizator zapewnia Uczestnikom Konkursu realizację uprawnień przysługujących im w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych, tj. prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, prawa do usunięcia danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, prawa do przenoszenia danych, prawa sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

[postanowienia końcowe]

 1. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Wszelki informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile będzie to podyktowane ważnymi względami niezależnymi od Organizatora.
 3. Organizator poinformuje Uczestnika o zmianie postanowień Regulaminu drogą elektroniczną oraz umieści Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub niemajątkowe wyrządzone przez Uczestnika w wyniki wzięcia udziału w Konkursie lub w wyniku i w związku z przeznaczeniem bądź nieprzeznaczeniem Nagrody. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i/lub usunięcia treści, które naruszają powszechnie obowiązujące zasady prawa, w trakcie trwania Konkursu oraz do zakończenia głosowania publiczności.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy materialne pozostawione bez opieki w czasie trwania konkursu.
 7. Niniejszy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu: codeplay.asseco.com/. Organizator może również opublikować Regulamin w wewnętrznym intranecie.